PPT

Pedagogisk-psykologisk tjenesten for videregående opplæring (PPT vgo) skal sørge for at ungdom (elever, lærlinger og lærekandidater) i videregående opplæring får et tilbud om rådgivning i forhold til vansker av faglig, sosial eller personlig karakter.

PPT for videregående opplæring skal bidra til at ungdom med rett til videregående opplæring får en differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring. Tjenesten gir også tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.  

PPT vgo utreder og gir sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven bl.a. i forhold til  

  •         Rett til prioritert inntak 
  •         Rett til spesialundervisning 
  •         Rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen 
  •         Rett til utvidet opplæringstid (fjerde og femte skoleår) 

PPT tilbyr også rådgivnings- og støttesamtaler i saker som har betydning for opplæring, og kan bidra til kompetanseutvikling for ansatte ved skoler og lærebedrifter. Dette kan gjøres gjennom kursing, konsultasjoner og veiledning. PPT inngår som en del av det sosialpedagogiske teamet ved skolen. 
 

Henvisning PPT 

Elever, foreldre eller skole kan ta kontakt med PPT vgo. Dette kan gjelde problemer i skolehverdagen, som for eksempel konsentrasjonsvansker, fravær eller fagvansker. PPT har taushetsplikt. Ved behov for kartlegging/utredning må henvisningsskjema og samtykke være fylt ut og underskrevet.  
 

Samarbeidsparter 

PPT vgo samarbeider ved behov med en rekke instanser som for eksempel oppfølgingstjenesten, barnevernet, helsesøster, habiliteringstjenesten, fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien, NAV og Statped. Samarbeid med andre er alltid basert på samtykke fra elevene.  

 

                           

Nina Kristin Aaker
Pedagogisk, psykologisk rådgiver