Vurdering

Elevvurdering er den tilbakemelding eleven får på det læringsarbeidet som er utført i perioden eller gjennom skoleåret. Eleven får både underveisvurdering og sluttvurdering. Vurdering med karakter suppleres med veiledning, fagsamtaler og forklaringer. Eleven har krav på å få vite hvor du står i forhold til kompetansemål i faget og hvordan eleven best kan nå disse målene. 

Hvorfor vurdering?

 • For å informere om elevens kompetanse til eleven, foresatte og skolen
 • For å rettlede, motivere og utvikle eleven
 • For å informere samfunnet, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner om den kompetansen eleven har oppnådd

Vurdering og veiledning

 • Underveisvurdering i form av prøvekarakterer, oppgavekarakterer, tilbakemeldinger på prosjekt/gruppearbeid og annet. Det skal kunne dokumenteres at underveisvurdering med grunngiving og veiledning er gitt
 • Halvårsvurdering er en helhetlig vurdering av kompetansen ved slutten av hvert halvår. Halvårsvurdering er en del av underveisvurdering
 • Elevsamtaler og foreldresamtale
 • Standpunktkarakter gis ved slutten av opplæringen på hvert årstrinn i fag der læreplanen fastsetter nasjonale kompetansemål for årstrinnet. Karakteren står på vitnemål og årskursbevis, og den gir informasjon om elevenes kompetanse på det tidspunktet karakteren blir satt
 • Eksamenskarakterer kommer på kompetansebevis eller vitnemål i tillegg til standpunktkarakter

Vurderingsformene vil variere fra fag til fag. Faglærere informerer om sine fag. Du har selv et ansvar for å oppfylle kravene skolen stiller (frammøte i timer, deltakelse på prøver, innleveringer, elevøvinger, prosjekt og andre aktiviteter) slik at du kan vurderes. For høyt fravær og/eller manglende arbeid kan føre til at det ikke er grunnlag for å halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Varsel om det vil bli gitt via iSkole.

Karakterbetegnelser 

Elevene i den videregående skolen får tallkarakterer i alle fag. I orden og atferd gis karakterene god, nokså god og lite god. 

 • Karakteren 1 - Eleven har svært lav kompetanse i faget. Faget er ikke bestått. 
 • Karakteren 2 - Eleven har lav kompetanse i faget. 
 • Karakteren 3 - Eleven har nokså god kompetanse i faget. 
 • Karakteren 4 - Eleven har god kompetanse i faget. 
 • Karakteren 5 - Eleven har svært god kompetanse i faget. 
 • Karakteren 6 - Eleven har framifrå god kompetanse i faget.

Ikke bestått - ikke vurdert? 

Det er stor forskjell på å få ikke bestått (karakteren 1) og ikke vurdert. Dersom du får ikke bestått i et fag, har du mange rettigheter. Du får anledning til å gå opp til eksamen i faget (se særskilt eksamen), og du kan til en viss grad få hjelp fra skolen til å gjennomføre dette.

Mye fravær i skoleåret eller manglende prestasjoner kan føre til at du får ikke vurdert i et fag. Dersom du ikke får vurdering i faget er det ditt eget ansvar å kompensere dette. Du kan for eksempel ta privatisteksamen i det aktuelle faget eller et annet fag.

Karakter i orden og atferd 

Karakterene i orden og atferd settes etter en tredelt skala:

 • God (G) - Vanlig god orden og vanlig god atferd 
 • Nokså god (NG) - Klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd 
 • Lite god (LG) - Ekstraordinære tilfeller. Store avvik fra vanlig orden og atferd

Karakteren i orden skal gi uttrykk for om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet, mens karakteren i atferd skal gi uttrykk for om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig.

Presiseringer fra forskrift til opplæringsloven: 

 • Orden: Det skal tas hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og følger skolens ordensregler. Stort, ureglementert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden. 
 • Atferd: Det skal tas hensyn til hvordan eleven oppfører seg i skoletida og på skoleveien. Hovedvekten skal legges på elevenes opptreden mot andre i skolesamfunnet. Man skal ta hensyn til elevenes forutsetninger, og det skal vanligvis ikke legges vekt på enkelthendelser. 

Standpunktkarakteren skal settes med hovedvekt på det siste halve skoleåret. Vurdering i orden og atferd skal ikke inngå i fagvurderinga. Fastsetting av karakteren skal skje i møte der alle elevens lærere er til stede.

Varsel

Skolen vil sende ut meldinger uten ugrunnet opphold ved fare for tap av karakter og ved fare for nedsatt orden og atferdskarakter.

Klagerett 

Elever har rett til å klage på standpunktkarakterer, karakterer gitt ved skriftlig eksamen og hvis karakterer eventuelt ikke blir gitt. For andre brudd på skolereglementet eller andre regler som gjelder på skolen, se klagereglementet.